Navigácia

 • MDD

  Dňa 1.6.2018 (piatok) sa uskutočnia oslavy MDD. Zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku za školou. Je potrebné, aby si žiaci so sebou vzali šiltovku, pitný režim, desiatu. Občerstvenie zabezpečuje ZRŠ. Predpokladaný koniec osláv MDD je o 11:00.

   

 • Tajný život mesta

  V školskom roku 2017/2018 žiaci Základnej školy s materskouškolou Babín pokračujú v projekte Tajný život mesta. Na projekte pracujú deviatačky Zlatica Michalčíková, Terézia Lipničanová a ôsmačky Liana Mikulášová, Chiara Paľová pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Dendisovej. Ciele projektu:

  • zdieľať v krajine to, čo považujeme za jedinečné a zvláštne a zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja,

  • vytvoriť quest (hľadačku), ktorá by mala návštevníkom našej obce priblížiť jej prírodné bohatstvo a biodiverzitu,

  • pokračovať v posielaní kvalitných a unikátnych fotografií rastlín do aplikácie PlantNet,

  • pripraviť informačnú kampaň ku questom v rámci projektu

  quest_TZM_2.pdf​​​​​​​

 • Stavanie mája

  Staviame my máje, čo nám dajú za ne?

  Pálenky červenej do krpky hlinenej.

  Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

   

                          Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj- vysoký rovný strom zbavený kôry a vrcholec zdobený pestrofarebnými stuhami.

  Zvyk stavania májov sa zachoval dodnes, stavia sa však zväčša iba jeden ozdobený máj  uprostred dediny .Vztýčený zostáva  počas celého mája.

  Posledný aprílový deň už tradične  patrí stavaniu májov a nebolo to inak ani v našej obci. Pondelkové popoludnie tak mnohí žiaci našej školy trávili netradične. Prichádzali v sprievode za spevu ľudových piesní vyobliekaní v tradičných odevoch – krojoch, aby svojimi ľudovými tancami a piesňami spríjemňovali stavanie mája v obci.

 • Deň matiek

  Koľkokrát si sa mama nado mnou skláňala,

  koľkokrát tvoja ruka tvár mi pohládzala,

  so mnou si sa smiala,

  so mnou si kráčala,

   krajinou šťastného detstva...

              Slová vďaky v podobe krásneho kultúrneho programu vyjadrili naši žiaci mamičkám na oslave Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2018 v Kultúrnom dome v Babíne.

              Po slávnostnom príhovore pána starostu Martina Matysa a pani riaditeľky Anny Kurčinovej predviedli bohatý kultúrny program našich najmenší – škôlkari. Nasledoval program našich žiakov. Tento si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Okrem milého príhovoru k mamkám sa predviedli  modernými i ľudovými piesňami a tancami.  Žiačky 9. ročníka  priblížili svojou prezentáciou projekt Tajný život mesta.

  Veríme, milé mamičky, že ste s nami strávili príjemné popoludnie.

  Vďaka vám, vďaka vám, za všetko, čo je v nás,

  za slávnostný ten deň, za krásny tento čas,

  Vďaka vám, vďaka vám, za vaše cenné rady,

  my ďalej chceme ísť vašimi cestami.

 • Slávik Slovenska

   Pieseň a hudba sú vzájomne späté. Hudba je  most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý ničí  smútok a lieči starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu.  V ľudovej  piesni sú navyše  zachytené a vyjadrené  všetky pocity a túžby, ktoré interpret šíri ďalej.

              Dňa 25.5. 2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže s názvom Slávik Slovenska a súťažilo sa práve v speve ľudových piesní, a to v 3 kategóriách.

  1. kategóriu tvorili žiaci - 3. ročníka
  2. kategóriu tvorili žiaci 4.- 6. ročníka
  3. kategóriu tvorili žiaci 7.- 9. ročníka

  Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov, ktorých úlohou bolo zaspievať dve ľudové piesne, a to jednu ľubovoľnú  a druhú  vybranú z predpísaného spevníka. Okrem toho mnohí súťažiaci prišli vyobliekaní v tradičných krojoch, čo celkový dojem spievaných piesní ešte viac umocňovalo. Celou školou sa tak šíril spev a pri niektorých  nechýbal ani inštrumentálny sprievod na akordeón.   Porota  o víťazoch rozhodla nasledovne:

  1.kategória :

  1. miesto: Tamara Šilláková -2. roč.

  2.miesto: Viktória Paľová – 1. ročník, Viktória Babinská – 2. ročník, Sandra Slameníková – 3. ročník

  3.miesto: Sofia Kurčinová – 1. ročník, Veronika Jurkyová, Roman Sopko – 2. ročník, Natália Pisarčíková, Tobias Páterek – 3. ročník

  2.kategória:

  1. miesto: Ivana Múdra-4. roč.

  2. miesto: Patrik Kubek – 4. ročník

  3. miesto: Michaela Klimčíková – 5. ročník

  3.kategória:

  1. miesto: neudelené

  2. miesto: Klaudia Babinská – 7. ročník

  3. miesto: Adela Parišková – 7. ročník

  Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach, reprezentovali našu školu na okresnom kole 16. 5.  2018 v Námestove, odkiaľ si Ivana Múdra priniesla cenu poroty. Ceny do súťaže venovali mamičky zo ZRŠ. Srdečne ďakujeme.

 • Slávnostný zápis budúcich prvákov

  Dovidenia škôlka milá,
  veľa si nás naučila.
  Spievať, kresliť, počítať,
  krásne básne prednášať.
  Dovidenia naše hračky,
  už z nás budú vzorné žiačky.
  Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
  nevyhnú sa školskej práci.

  Slávnostný zápis budúcich prvákov sa na našej škole uskutočnil 13. 4. 2018.

  Zúčastnilo sa ho 18 predškolákov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov a pani učiteľky z MŠ. Keď zasadli do školských lavíc, niektoré tváričky  žiarili radosťou, z iných sa dala vyčítať nesmelosť a ustráchanosť. Všetci však boli plné očakávania.

  Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili najmladší žiaci našej školy - prváci. Svoj program predviedli aj  predškoláci, ktorí vystúpili s pásmom básní a piesní.

  Po programe si pani učiteľky z 1. stupňa ZŠ preverili vedomosti, ktoré budúci žiaci získali počas predškolského obdobia. Zisťovali úroveň výslovnosti, matematických predstáv, zručností v oblasti písania, ako aj správny úchop a držanie písadla. Zápis zavŕšili kresbou postavy.

  Odmenou za  ich vynaložené úsilie boli sladké tortičky, ktoré zabezpečili mamičky predškolákov. Ako spomienku na zápis si odniesli knihy,  ktoré  venovali rodičia, pamätné listy a drobné darčeky, ktoré pripravili pani učiteľky z 1. stupňa ZŠ.

  Tešíme sa na vás, milí predškoláci!

 • Literárny kvíz

  Dňa 26.3. 2018 sa v poobedňajších hodinách na našej ZŠ uskutočnil literárny kvíz, ktorý bol osobitne určený pre žiakov 1. stupňa a osobitne pre  žiakov 2. stupňa.

              Súťažili štyri štvorčlenné družstvá , v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Žiaci mali možnosť zmerať si sily v rôznych literárnych oblastiach. Otázky z vedomostnej časti boli zamerané na literárne pojmy a poznatky z literatúry. Ďalšiu oblasť  tvorili knihy a časopisy. Úlohou žiakov bolo zo zašifrovaných názvov detských kníh napísať ich správny názov ako aj napísať aké detské časopisy poznajú. Nasledovala úloha s názvom  správne dvojice. Žiaci mali správne priradiť spisovateľov k dielam a mená spisovateľov k priezviskám. V audio ukážkach rozprávok žiaci identifikovali o akú rozprávku ide a následne uhádnuť správny názov rozprávky. Posledná úloha bola praktická s názvom Slovenské rozprávky – puzzle. Táto bola zameraná na rýchlosť a zručnosť tímov.

              S radosťou musíme konštatovať, že žiaci majú veľmi dobré vedomosti z oblasti literatúry, o čom svedčia aj nepatrné bodové  rozdiely medzi súťažnými družstvami. Po vyhodnotení tímov boli všetci  súťažiaci odmenení drobnými vecnými cenami a sladkosťou. 

              Veríme, že  sa nám podarilo vytvoriť pre žiakov príjemnú atmosféru, že sme vytvorili priestor nielen na upevňovanie vedomostí, ale aj upevňovanie vzájomných vzťahov a  rešpektovania sa pri kooperácii.

 • Deň vody

  Svetový deň vody pripadol tento rok na štvrtok 22.3.2018. V tento deň na našej škole prebiehali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na vodu, ktorá je pre život na našej Zemi nenahraditeľná.

              Mladší žiaci si v rámci ITV- integrovaného tematického vyučovania  priblížili význam tejto životne dôležitej tekutiny, ako aj racionálne hospodárenie pitnou vodou, dôsledky znečisťovania vodných tokov a pod. Nechýbali ľudové piesne a príbehy s témou vody.

              Starší žiaci si pripravili na danú tému prezentáciu , ktorú priblížili žiakom postupne po triedach.

              Tento deň sme zavŕšili tvorbou plagátov. Každá trieda vytvárala pod vedením triednych učiteliek plagát na tému voda. Tieto sú vystavené v areáli našej školy a musíme uznať, že sú veľmi zaujímavé a nápadité, a to nielen svojím obsahom, ale aj výtvarným prevedením.

              Sme presvedčení, že sme týmito aktivitami kladne podporili informovanosť žiakov o nenahraditeľnom význame vody.

 • Veľkonočná pohľadnica

  Dňa 19. 3. 2018 žiaci  našej školy spolu s triednymi  učiteľkami, v rámci triednických hodín, navrhovali a následne vyrábali  veľkonočné pohľadnice, ktoré potom putovali do škôl, nielen v našej krajine ale aj do zahraničných škôl v rámci EÚ, zaželať pokojné veľkonočné sviatky.

              Každá trieda vytvorila jedinečné  a veľmi pekné pohľadnice. Ich výnimočnosť spočívala nielen v rôznorodých  technikách a motívoch,  ale tiež  vo formátoch, pestrosti a farebnosti.

              Veríme, že práce našich žiakov potešia mnohé deti  nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 • Zelená škola

  Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách Zelenej školy nájdete tu: https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=7

 • Otvorená hodina

  Dňa 20. 3. 2018, v rámci otvorenej hodiny , navštívili predškoláci  z MŠ najmladších žiakov našej školy. Prišli s krásnym programom  v podobe básničiek a pesničiek, ktoré si zaspievali aj spoločne. Naši prváčikovia si tak mohli zaspomínať na  časy, ktoré boli tak trošku bezstarostné, na časy,  kedy  ešte chodili do škôlky.  Predškoláci si tiež vyskúšali sedenie v školských laviciach. 

  Prváčikovia im na oplátku zaspievali anglickú pieseň  a preukázali  sa vedomosťami, ktoré nadobudli  od začiatku školského roka, a to v oblasti čítania, písania a počítania.

  V závere nechýbala rozlúčka a vzájomná výmena drobných darčekov.

 • Vráťme knihy do škôl

  Mladší žiaci našej školy sa aj tento školský rok  pod vedením svojich pani učiteliek zapojili do  literárnej súťaže s názvom Vráťme knihy do škôl, ktorú organizuje Občianske združenie Učenie s úsmevom . Táto súťaž je  zameraná na podporu čítania  a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

              Úlohou žiakov bolo prečítať ľubovoľnú knihu  - úryvok podľa vlastného výberu a následne v krátkosti popísať, prečo si danú knihu vybrali , čo im prečítanie  knihy dalo, ako im kniha zmenila život, čo sa im páčilo, nepáčilo a pod. Svoju reflexiu mohli žiaci doplniť ilustráciou.

  Tešíme sa knižnému balíku, ktorý v tejto súťaži získala za žiakov pani učiteľka Kotúľová, ktorá vyhrala cenu Knižný anjel.

 • Výtvarná súťaž

  Spoločnosť ŠEVT aj tento školský rok vyhlásilo výtvarnú súťaž -  Grafický návrh obálky žiackej knižky, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Títo pod vedením pani učiteliek pracovali na originálnych návrhoch obálok žiackych knižiek. Tento školský rok si žiaci mohli vybrať z nasledovných tém : krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti, alebo si mohli zvoliť ľubovoľnú tému.

  Víťazné práce môžu byť použité na tlač obalov žiackych knižiek alebo zošitov a ocenené  zaujímavými cenami.

 • Vyhodnotenie recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo v popoludňajších hodinách  dňa 22. 3. 2017. Do školského kola  súťaže postúpilo 32 žiakov, ktorí sa snažili zaujať svojím umeleckým prejavom sedemčlennú porotu, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy. Súťažilo sa v 3 kategóriách, a to v prednese prózy a  v prednese poézie.

  Porota rozhodla o víťazoch  nasledovne:      

  1. Kategória- poézia           žiaci 1.- 4. ročníka

               1. miesto: Viktória Babinská - 2. ročník

                                                     2. miesto: Simona Kurtulíkova- 2. ročník

                                                                      Oliver Nutta- 3. ročník

                                                     3. miesto:  Ivana Múdra- 4. ročník

                                                                       Barbara Babinská- 3. ročník

                                                                       Simon Trabalík – 2. ročník

  1.  Kategória- próza           žiaci 1.- 4. ročníka

                                              1. miesto:  neudelené

                                                     2. miesto: Kristína Kurčinová - 1. ročník

                                                                      Tamara Šilláková – 2. ročník

                                                     3. miesto: Veronika Jurkyová - 2. ročník

                                                                       Karolína Kunochová - 1. ročník

                                                                       Liana Mišániková – 4. ročník

   2.  Kategória- poézia               žiaci 5.-6. ročníka

                                                       1. miesto: Martina Papáková - 5.roč.

                                                       2. miesto: Gregor Ďobek -6. roč.                                                  

  2.  Kategória -próza                  žiaci 5.- 6. ročníka

                                                       1. miesto: Peter Mikuláš - 6.roč.

                                                       2. miesto: Andrej Paško- 5.roč.

  3.  Kategória- poézia               žiaci 7.-9.ročníka

                                                       1. miesto: neudelené

             2. miesto: Klaudia Babinská -7. roč.

                                                      3. miesto- Adela Parišková- 7.roč.

  3.  Kategória -próza                žiaci 7.-9.ročníka

                                                       1. miesto: Lucia Juričáková- 8.roč.

            2. miesto: Jessica Páterková-8. roč.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré do súťaže poskytli mamičky zo ZRŠ. Ostatí súťažiaci si tiež odniesli malú pozornosť. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1.  miestach, budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v Námestove dňa 27. 3. 2018.  

 • Riaditeľské voľno

  Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude z organizačných dôvodov Testovania-9 2018 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 5. - 8. ročníka.

 • Jarná súťaž

  Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
  na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

  Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
  teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.
   

  Jar už klope na dvere a pomaly prebúdza všetko k životu.

  S príchodom jari prichádza aj naša jarná súťaž, ktorá ponúka žiakom  možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom Jarná závesná dekorácia. Ide o tvorbu výrobku , ktorý súvisí s jarou a je charakteristický pre život stromu, napr. kvety stromu, listy, vtáčiky, veveričky a pod.  Každý výrobok musí byť ale vyrobený z odpadového materiálu - plastu a mal by sa dať zavesiť na strom.

  Výrobky budú postupne v mesiacoch marec a apríl umiestňované na vopred pripravený strom a budú zdobiť areál našej školy.

  Už teraz sa tešíme na vaše skvelé nápady a jedinečné výrobky.

 • Vyhodnotenie literárnej súťaže Rozprávkové vretienko

  Školské kolo literárnej súťaže Rozprávkové vretienko sa na našej škole uskutočnilo  13. 2. 2018. Keďže ide o prednes rozprávky, žiaci dostali  jedinečnú príležitosť bližšie spoznať možno nepoznanú rozprávku, precítiť ju, stať sa jej súčasťou.

  Súťaž prebiehala   v 2 kategóriách, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. stupňa.  To, že žiaci majú radi rozprávky nás presvedčil veľký počet zapojených žiakov – 28.

  O víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia  1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne:        1. Kategória- žiaci 1.stupňa

                                                     1. miesto:  neudelené

                                                     2. miesto: Kristína Kurčinová-1. ročník

                                                                        Viktória Babinská -2. ročník

                                                     3. miesto: Viktória Paľová – 1. ročník

                                                                        Tamara Šilláková – 2. ročník

                                                                        Oliver Nutta – 3. ročník

                                                                        Liana Mikulášová – 4. ročník

                                                  2. Kategória- žiaci 2. stupňa

                                                       1. miesto: Lucia Juričáková – 8. ročník

      2. miesto: Klaudia Babinská-7. ročník

                        Žaneta Gáborová – 5. ročník

                                                       3. miesto: Zuzana Gáborová – 7.ročník

                                                                          Dávid Babinský – 8. ročník

                                                                          Andrej Paško – 5. ročník

  Lucia Juričáková, víťazka 2. kategórie,  postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční v Námestove koncom februára. Budeme jej držať prsty.

  Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou a víťazi, ktorým  srdečne blahoželáme,  si okrem vecných cien odniesli aj diplom. Ceny do súťaže venovali mamičky zo ZRŠ. Ďakujeme!

 • Oznam

  V dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 sú jarné prázdniny. Materská škola a školský klub detí počas jarných prázdnin tiež nebude v prevádzke.

  Školské vyučovanie sa opäť začne  v pondelok 26.2.2018.

 • FAŠIANGY

  Dňa 13.2.2018 sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Žiaci, oblečení do ľudových masiek a krojov, si za spevu a hry heligónky pripomenuli fašiangové tradície nášho regiónu.

 • Fašiangové dopoludnie

  Dňa 13.2.2018 (utorok)  sa v našej škole uskutoční fašiangové dopoludnie, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Prosíme žiakov, ktorí majú k dispozícii kroj alebo ľudové masky, aby sa formou oblečenia sa do kroja či masky zapojili do fašiangového dopoludnia a tradičného fašiangového sprievodu. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria