Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Dňa 1.6.2018 (piatok) sa uskutočnia oslavy MDD. Zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku za školou. Je potrebné, aby si žiaci so sebou vzali šiltovku, pitný režim, desiatu. Občerstvenie zabezpečuje ZRŠ. Predpokladaný koniec osláv MDD je o 11:00.

 • V školskom roku 2017/2018 žiaci Základnej školy s materskouškolou Babín pokračujú v projekte Tajný život mesta. Na projekte pracujú deviatačky Zlatica Michalčíková, Terézia Lipničanová a ôsmačky Liana Mikulášová, Chiara Paľová pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Dendisovej. Ciele projektu:

  • zdieľať v krajine to, čo považujeme za jedinečné a zvláštne a zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja,

  • vytvoriť quest (hľadačku), ktorá by mala návštevníkom našej obce priblížiť jej prírodné bohatstvo a biodiverzitu,

 • Staviame my máje, čo nám dajú za ne?

  Pálenky červenej do krpky hlinenej.

  Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

  Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj- vysoký rovný strom zbavený kôry a vrcholec zdobený pestrofarebnými stuhami.

  Zvyk stavania májov sa zachoval dodnes, stavia sa však zväčša iba jeden ozdobený máj uprostred dediny .Vztýčený zostáva počas celého mája.

 • Koľkokrát si sa mama nado mnou skláňala,

  koľkokrát tvoja ruka tvár mi pohládzala,

  so mnou si sa smiala,

  so mnou si kráčala,

  krajinou šťastného detstva...

  Slová vďaky v podobe krásneho kultúrneho programu vyjadrili naši žiaci mamičkám na oslave Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2018 v Kultúrnom dome v Babíne.

  Po slávnostnom príhovore pána starostu Martina Matysa a pani riaditeľky Anny Kurčinovej predviedli bohatý kultúrny program našich najmenší – škôlkari. Nasledoval program našich žiakov. Tento si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Okrem milého príhovoru k mamkám sa predviedli modernými i ľudovými piesňami a tancami. Žiačky 9. ročníka priblížili svojou prezentáciou projekt Tajný život mesta.

 • Pieseň a hudba sú vzájomne späté. Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý ničí smútok a lieči starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu. V ľudovej piesni sú navyše zachytené a vyjadrené všetky pocity a túžby, ktoré interpret šíri ďalej.

  Dňa 25.5. 2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže s názvom Slávik Slovenska a súťažilo sa práve v speve ľudových piesní, a to v 3 kategóriách.

  1. kategóriu tvorili žiaci - 3. ročníka
  2. kategóriu tvorili žiaci 4.
 • Dovidenia škôlka milá,
  veľa si nás naučila.
  Spievať, kresliť, počítať,
  krásne básne prednášať.
  Dovidenia naše hračky,
  už z nás budú vzorné žiačky.
  Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
  nevyhnú sa školskej práci.

  Slávnostný zápis budúcich prvákov sa na našej škole uskutočnil 13. 4. 2018.

  Zúčastnilo sa ho 18 predškolákov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov a pani učiteľky z MŠ. Keď zasadli do školských lavíc, niektoré tváričky žiarili radosťou, z iných sa dala vyčítať nesmelosť a ustráchanosť. Všetci však boli plné očakávania.

 • Dňa 26.3. 2018 sa v poobedňajších hodinách na našej ZŠ uskutočnil literárny kvíz, ktorý bol osobitne určený pre žiakov 1. stupňa a osobitne pre žiakov 2. stupňa.

  Súťažili štyri štvorčlenné družstvá , v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Žiaci mali možnosť zmerať si sily v rôznych literárnych oblastiach. Otázky z vedomostnej časti boli zamerané na literárne pojmy a poznatky z literatúry. Ďalšiu oblasť tvorili knihy a časopisy. Úlohou žiakov bolo zo zašifrovaných názvov detských kníh napísať ich správny názov ako aj napísať aké detské časopisy poznajú. Nasledovala úloha s názvom správne dvojice. Žiaci mali správne priradiť spisovateľov k dielam a mená spisovateľov k priezviskám. V audio ukážkach rozprávok žiaci identifikovali o akú rozprávku ide a následne uhádnuť správny názov rozprávky. Posledná úloha bola praktická s názvom Slovenské rozprávky – puzzle. Táto bola zameraná na rýchlosť a zručnosť tímov.

 • Svetový deň vody pripadol tento rok na štvrtok 22.3.2018. V tento deň na našej škole prebiehali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na vodu, ktorá je pre život na našej Zemi nenahraditeľná.

  Mladší žiaci si v rámci ITV- integrovaného tematického vyučovania priblížili význam tejto životne dôležitej tekutiny, ako aj racionálne hospodárenie pitnou vodou, dôsledky znečisťovania vodných tokov a pod. Nechýbali ľudové piesne a príbehy s témou vody.

  Starší žiaci si pripravili na danú tému prezentáciu , ktorú priblížili žiakom postupne po triedach.

 • Dňa 19. 3. 2018 žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, v rámci triednických hodín, navrhovali a následne vyrábali veľkonočné pohľadnice, ktoré potom putovali do škôl, nielen v našej krajine ale aj do zahraničných škôl v rámci EÚ, zaželať pokojné veľkonočné sviatky.

  Každá trieda vytvorila jedinečné a veľmi pekné pohľadnice. Ich výnimočnosť spočívala nielen v rôznorodých technikách a motívoch, ale tiež vo formátoch, pestrosti a farebnosti.

  Veríme, že práce našich žiakov potešia mnohé deti nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 • Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách Zelenej školy nájdete tu: https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=7

 • Dňa 20. 3. 2018, v rámci otvorenej hodiny , navštívili predškoláci z MŠ najmladších žiakov našej školy. Prišli s krásnym programom v podobe básničiek a pesničiek, ktoré si zaspievali aj spoločne. Naši prváčikovia si tak mohli zaspomínať na časy, ktoré boli tak trošku bezstarostné, na časy, kedy ešte chodili do škôlky. Predškoláci si tiež vyskúšali sedenie v školských laviciach.

  Prváčikovia im na oplátku zaspievali anglickú pieseň a preukázali sa vedomosťami, ktoré nadobudli od začiatku školského roka, a to v oblasti čítania, písania a počítania.

 • Mladší žiaci našej školy sa aj tento školský rok pod vedením svojich pani učiteliek zapojili do literárnej súťaže s názvom Vráťme knihy do škôl, ktorú organizuje Občianske združenie Učenie s úsmevom . Táto súťaž je zameraná na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

  Úlohou žiakov bolo prečítať ľubovoľnú knihu - úryvok podľa vlastného výberu a následne v krátkosti popísať, prečo si danú knihu vybrali , čo im prečítanie knihy dalo, ako im kniha zmenila život, čo sa im páčilo, nepáčilo a pod. Svoju reflexiu mohli žiaci doplniť ilustráciou.

 • Spoločnosť ŠEVT aj tento školský rok vyhlásilo výtvarnú súťaž - Grafický návrh obálky žiackej knižky, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Títo pod vedením pani učiteliek pracovali na originálnych návrhoch obálok žiackych knižiek. Tento školský rok si žiaci mohli vybrať z nasledovných tém : krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti, alebo si mohli zvoliť ľubovoľnú tému.

  Víťazné práce môžu byť použité na tlač obalov žiackych knižiek alebo zošitov a ocenené zaujímavými cenami.

 • Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo v popoludňajších hodinách dňa 22. 3. 2017. Do školského kola súťaže postúpilo 32 žiakov, ktorí sa snažili zaujať svojím umeleckým prejavom sedemčlennú porotu, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy. Súťažilo sa v 3 kategóriách, a to v prednese prózy a v prednese poézie.

  Porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

  1. Kategória- poézia žiaci 1.- 4. ročníka

  1. miesto: Viktória Babinská - 2. ročník

 • Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude z organizačných dôvodov Testovania-9 2018 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 5. - 8. ročníka.

 • Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
  na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

  Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
  teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.

  Jar už klope na dvere a pomaly prebúdza všetko k životu.

  S príchodom jari prichádza aj naša jarná súťaž, ktorá ponúka žiakom možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom Jarná závesná dekorácia. Ide o tvorbu výrobku , ktorý súvisí s jarou a je charakteristický pre život stromu, napr. kvety stromu, listy, vtáčiky, veveričky a pod. Každý výrobok musí byť ale vyrobený z odpadového materiálu - plastu a mal by sa dať zavesiť na strom.

 • Školské kolo literárnej súťaže Rozprávkové vretienko sa na našej škole uskutočnilo 13. 2. 2018. Keďže ide o prednes rozprávky, žiaci dostali jedinečnú príležitosť bližšie spoznať možno nepoznanú rozprávku, precítiť ju, stať sa jej súčasťou.

  Súťaž prebiehala v 2 kategóriách, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. stupňa. To, že žiaci majú radi rozprávky nás presvedčil veľký počet zapojených žiakov – 28.

  O víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne: 1. Kategória- žiaci 1.stupňa

 • V dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 sú jarné prázdniny. Materská škola a školský klub detí počas jarných prázdnin tiež nebude v prevádzke.

  Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 26.2.2018.

 • Dňa 13.2.2018 sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Žiaci, oblečení do ľudových masiek a krojov, si za spevu a hry heligónky pripomenuli fašiangové tradície nášho regiónu.

 • Dňa 13.2.2018 (utorok) sa v našej škole uskutoční fašiangové dopoludnie, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Prosíme žiakov, ktorí majú k dispozícii kroj alebo ľudové masky, aby sa formou oblečenia sa do kroja či masky zapojili do fašiangového dopoludnia a tradičného fašiangového sprievodu. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Utorok 17. 7. 2018

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 18.7.2018)
Adrián Brnkaľák (VIII.)
Pozajtra (Štvrtok 19.7.2018)
Dávid Kampoš (Materská škola- Ostatní)

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria