Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Školská knižnica bude otvorená 28. júla 2021 (streda) v čase od 13:00 - 14:00. Pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem si požičať knižku. Nezabudnite priniesť aj súťažný lístok.

 • Školská knižnica bude otvorená najbližšie 12. júla 2021 v čase od 9:00 - 11:00. Pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem si požičať knižku. Zároveň pripomíname, že výpožičná doba knihy je 1 mesiac, preto prosíme žiakov, ktorí majú požičanú knihu viac ako 1 mesiac, aby tento čas využili aj na vrátenie požičaných kníh. Nazabudnite priniesť aj súťažný lístok.

 • IQ olympiáda ponúka odvážnym, a to všestrannými úlohami , ktoré pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania, využívať svoj vlastný rozum.

  Samuel Škombár, žiak 9. ročníka , sa prebojoval z regionálneho až na celoslovenské kolo IQ – olympiády, ktorá sa konala 1.6.2021 na Bratislavskom hrade.

  Úprimne sa tešíme, že nám pred očami rastú takéto talenty.

 • Dnes posledný krát do žiackych lavíc našej školy zasadli žiaci 9. ročníka. Prajeme im veľa úspechov v štúdiu na strednej škole i v osobnom živote.

 • Dňa 28.6. žiaci našej školy prežili deň plný zážitkov.

  Hneď zrána v našej telocvični vyrástla velikánska kupola – sférické kino. V nej si mladší žiaci našej školy pozreli film, ktorý bol vybraný z ponuky filmov o vesmíre, pôvode života a podmorského sveta.

  Pokračovali športové aktivity na školskom dvore- športová olympiáda, ktorá pozostávala z behu, skoku do diaľky, vrhu guľou, hodu granátom, výdrže v zhybe a prekážkového behu. Aj keď bolo slnečné počasie, žiaci s veľkou chuťou a radosťou športovali a súťažili. Víťazi boli odmenení diplomom a medailou.

 • Martin Matys,Jakub Žofaj a Patrik Kurčina nás úspešne reprezentovali na fyzikálnej olympiáde pod názvom Archimediáda, kde v okresnom kole obsadili krásne 2. miesto. Gratulujeme!

 • Dňa 25. 6. 2021 mladší žiaci našej školy absolvovali letné didaktické hry, a to za krásneho slnečného počasia.

  Po úvodnom nástupe a poučení o bezpečnosti, boli žiaci oboznámení s cieľom a trasou didaktických hier.

  Žiaci absolvovali organizovaný turistický pochod, ktorý smeroval od budovy školy cez hlavnú komunikáciu smerom k novému cintorínu a späť do areálu ZŠ. Počas turistického pochodu si žiaci upevňovali nielen poznatky z dopravnej výchovy, regionálnej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, ale aj pohybom, či pobytom v prírode svoje zdravie, kondíciu a vytrvalosť, tiež socializáciu vzájomné vzťahy a toleranciu.

 • Na tej našej Oravienke krásne je,...

  Dňa 24. 6. 2021 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili exkurzie po Orave a navštívili obec Klin, v ktorej blízkosti sa na vrchole Grapa týči najväčšia socha Ježiša Krista na Slovensku , a to s výškou 9,5 metra. Obdivovali sme aj ďalšie krásne sochy svätcov, ako aj krížovú cestu, kaplnku Božieho milosrdenstva, či oddychovú zónu s nádhernými obrazmi s náboženskou tematikou. Zaujalo nás tiež množstvo vysadených kvetín, krov, či stromčekov. Okolitá príroda dodávala čaro celkovej atmosféry. Očarili nás aj neskutočné výhľady nielen na obec Klin, ale aj na obec Vavrečku, Suchú Horu, Námestovo, či Poľsko.Krásny pohľad sa nám naskytol aj na Oravskú priehradu a Roháče. Naše putovanie pokračovalo návštevou mesta Námestova – nábrežie Oravskej priehrady, kde žiaci mohli pozorovať a obdivovať vodnú nádrž , tiež pošantiť na detských preliezačkách. V závere nášho putovania sme sa v tento mimoriadne horúci letný deň osviežili v našej obci zmrzlinou.

 • Po sv. omši (8:30) bude v základnej škole oficiálne ukončenie školského roka 2020/2021.

  Žiaci si prevezmú vysvedčenia, ocenenia a pochvaly.

  Vyučovanie bude končiť cca o 11:00 hod.

  Žiaci dostanú lístok, s ktorým si môžu ísť prevziať zmrzlinu v pohostinstve FAMILY (až do piatku).

  Školská jedáleň a školský klub je v plnej prevádzke.

 • V príjemnom prostredí novej školskej knižnice sme na záver školského roka 2020/2021 vyhodnotili najaktívnejších čitateľov a vyžrebovali sme šťastlivcov, ktorí sa zapojili do čitateľskej súťaže a napísali nám svoj zážitok po prečítaní knižky. Teší nás, že si deti nájdu čas na knihu, preto sme ocenili tých najlepších diplomami a malými vecnými cenami, hoci najväčšou odmenou je pre nich určite zážitok z čítania.

 • Koniec školského roka sme si spríjemnili turistickou vychádzkou do prekrásneho prostredia Juráňovej doliny so žiakmi 7. až 9. ročníka. Bola to nenáročná 2,5-kilometrová prechádzka s nádhernými výhľadmi vo vnútri skalnatého kaňonu, cetička s lavičkami, rebríkmi, kamenistými kľukatými chodníčkami. Žiaci tak spoznali krásy blízkeho okolia Oravíc, zoznámili sa s turistickým značením a priučili sa vytrvalosti.

 • Do okresnej environmentálnej súťaže s názvom Tvorba z odpadu sa zapojili aj žiaci našej školy. Vytvorili pekné a užitočné výrobky z rôznych odpadových materiálov alebo ich kombináciou , čím dali odpadovému materiálu druhú šancu.

  Veľmi sa tešíme a srdečne blahoželáme k úspechu našim žiakom, ktorí sa umiestnili v tejto súťaži na krásnych miestach -1. miesto: A. Michalicová –Svietnik

  2.miesto :V. Paľová- Zvonkohra

  3. miesto: skupinová práca žiakov 3. roč. : P. Bohucký, V. Bohucká, M. Barťák, E. Bajčiová – Včelí úľ

 • Žiaci našej školy sa v rámci Dňa rodiny zapojili do celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže s názvom Otec nablízku.

  Cieľom súťaže bolo poskytnúť žiakom priestor, aby sa zamysleli nad dôležitou úlohou otca v rodine, či už biologického alebo duchovného. Úlohou žiakov bolo vybrať si jednu zo štyroch ponúknutých tém a spracovať ju výtvarne alebo v rámci literárnej výchovy vytvoriť príbeh.

  Aj napriek tomu, že sa žiaci neumiestnili na popredných miestach, musíme uznať, že príbehy a kresby, ktoré vytvorili boli veľmi pekné a výstižné. Tešíme sa a ďakujeme, že radi tvoríte a zapájate sa do súťaží .

 • Dňa 1. 6. 2021 sa za priaznivého počasia v našej škole uskutočnili oslavy MDD. Po úvodných inštrukciách a poučení o bezpečnosti počas dňa, žiakov čakal bohatý program s množstvom aktivít, ktoré pripravili mladším žiakom naši ôsmaci. Žiaci si vyskúšali hádzanie kruhov na tyč, kopanie lopty na bránu, skákanie na švihadle, slalom pomedzi kužele s loptičkou a hokejkou, prekážkový beh.

  V rámci Medzinárodného projektu Zelená škola sa uskutočnili preteky na bicykloch a kolobežkách a deviataci pod vedením triednej učiteľky vyrábali z drevených paliet stojany na bicykle. Odviedli naozaj skvelú prácu.

 • Nasledujúce tri týždne bude školská knižnica otvorená v utorok, t.j. 15.6.2021, 22.6.2021 a 29.6.2021.

 • Žiaci 9. ročníka v rámci projektu Zelená škola vyrobili pre žiakov stojan na bicykle. Pri výbere stojana sa rozhodli pre stojan z odpadového materiálu - drevených paliet. Palety vypiľovaním upravili, obrúsili, s pomocou p. školníka spojili a nalakovali. Vyrobili tak stojan pre 6 väčších bicyklov. Do stojana sa dajú umiestniť aj menšie bicykle alebo kolobežky.

  Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola.

 • Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola. Počas vyučovania odprezentovali členky kolégia ZŠ, žiačky 7. ročníka, Ivana Múdra a Miroslava Mikulášová prezentáciu o osvojení si základných cestných pravidiel v rámci rovesníckeho vzdelávania žiakom 1. stupňa ZŠ dňa 25.5.2021 a 27.5. 2021 žiakom 2. stupňa ZŠ v 7. ročníku 3. vyučovaciu hodinu, v 9. ročníku 4. vyučovaciu hodinu, v 6. a 8. ročníku 5. vyučovaciu hodinu a v 5. ročníku 5. vyučovaciu hodinu. Prezentácia obsahovala obrázkové snímky s komentárom a kvíz.

 • Združenie rodičov školy venovalo žiakom do knižnice sedacie vaky (modré a ružové), aby sa im príjemnejšie a pohodlnnejšie čítalo. Veríme, že sa žiakom budú páčiť a že knižnicu navštívia. Nie nadarmo sa hovorí: “Kniha, najlepší priateľ človeka.

 • Aktivita sa uskutočnila v rámci Medzinárodného projektu Zelená škola počas vyučovania 18. 5. 2021 cez 5. a 6. vyučovaciu hodinu pre žiakov 1. stupňa a 3 triedy 2. stupňa / 6., 7. a 8. ročník / a 19. 5. 2021 cez 5. vyučovaciu hodinu pre žiakov 2. stupňa/5. a 9. ročník/.

  Žiaci 3. a 4. ročníka počas predchádzajúcich dní, a to na výtvarnej výchove, na pracovnom vyučovaní a literárnej výchove pripravovali materiál potrebný na zrealizovanie aktivity. Žiaci 3. ročníka zisťovali pôvod a vývoj bicykla a kreslili obrázky týchto modelov. Žiaci 4. roč. vymýšľali a kreslili bicykle budúcnosti. Ku kresbám pridali aj ich popis a funkciu. Počas realizácie samotnej aktivity žiaci jednotlivých tried, v sprievode vyučujúcich, postupne prichádzali do vopred pripravenej miestnosti, kde im žiaci 3. a 4. ročníka predstavovali bicykle. Najskôr žiaci 3. ročníka hovorili o pôvode bicykla, predstavovali ich postupne tak, ako sa vyvíjali. Nasledovali bicykle budúcnosti, kde žiaci 4. ročníka predstavovali kresby navrhnutých modelov, hovorili aj o ich funkcii. Hovorili tiež o výhodách bicyklovania. Po predstavení bicyklov, žiaci vytvorili z daných modelov informačný panel.

 • Aktivita sa uskutočnila v rámci Medzinárodného projektu Zelená škola počas vyučovania cez 2. až 4. hodinu pre všetkých žiakov školy. Príslušník PZ SR nstržm. Marián Ľuba mal vopred pripravenú prezentáciu o pravidlách jazdy na bicykli, ktorú aplikoval na podmienky našej obce. Aktivita sa uskutočnila aj v exteriéri školy, kde policajt prakticky ukázal bezpečnostné prvky, ktoré sú dôležité pri jazde na bicykli. Diskusia s policajtom prebehla aj v triedach po jednotlivých ročníkoch. Žiaci boli počas prezentovania aktívni, zapájali sa do diskusie, vedeli odpovedať na otázky, ktoré im položil policajt. Aktivita žiakov zaujala, osvojili si teoretické pravidlá počas jazdy na bicykli.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Štvrtok 5. 8. 2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria