Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Dňa 26.3. 2018 sa v poobedňajších hodinách na našej ZŠ uskutočnil literárny kvíz, ktorý bol osobitne určený pre žiakov 1. stupňa a osobitne pre žiakov 2. stupňa.

  Súťažili štyri štvorčlenné družstvá , v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Žiaci mali možnosť zmerať si sily v rôznych literárnych oblastiach. Otázky z vedomostnej časti boli zamerané na literárne pojmy a poznatky z literatúry. Ďalšiu oblasť tvorili knihy a časopisy. Úlohou žiakov bolo zo zašifrovaných názvov detských kníh napísať ich správny názov ako aj napísať aké detské časopisy poznajú. Nasledovala úloha s názvom správne dvojice. Žiaci mali správne priradiť spisovateľov k dielam a mená spisovateľov k priezviskám. V audio ukážkach rozprávok žiaci identifikovali o akú rozprávku ide a následne uhádnuť správny názov rozprávky. Posledná úloha bola praktická s názvom Slovenské rozprávky – puzzle. Táto bola zameraná na rýchlosť a zručnosť tímov.

 • Svetový deň vody pripadol tento rok na štvrtok 22.3.2018. V tento deň na našej škole prebiehali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na vodu, ktorá je pre život na našej Zemi nenahraditeľná.

  Mladší žiaci si v rámci ITV- integrovaného tematického vyučovania priblížili význam tejto životne dôležitej tekutiny, ako aj racionálne hospodárenie pitnou vodou, dôsledky znečisťovania vodných tokov a pod. Nechýbali ľudové piesne a príbehy s témou vody.

  Starší žiaci si pripravili na danú tému prezentáciu , ktorú priblížili žiakom postupne po triedach.

 • Dňa 19. 3. 2018 žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, v rámci triednických hodín, navrhovali a následne vyrábali veľkonočné pohľadnice, ktoré potom putovali do škôl, nielen v našej krajine ale aj do zahraničných škôl v rámci EÚ, zaželať pokojné veľkonočné sviatky.

  Každá trieda vytvorila jedinečné a veľmi pekné pohľadnice. Ich výnimočnosť spočívala nielen v rôznorodých technikách a motívoch, ale tiež vo formátoch, pestrosti a farebnosti.

  Veríme, že práce našich žiakov potešia mnohé deti nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 • Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách Zelenej školy nájdete tu: https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=7

 • Dňa 20. 3. 2018, v rámci otvorenej hodiny , navštívili predškoláci z MŠ najmladších žiakov našej školy. Prišli s krásnym programom v podobe básničiek a pesničiek, ktoré si zaspievali aj spoločne. Naši prváčikovia si tak mohli zaspomínať na časy, ktoré boli tak trošku bezstarostné, na časy, kedy ešte chodili do škôlky. Predškoláci si tiež vyskúšali sedenie v školských laviciach.

  Prváčikovia im na oplátku zaspievali anglickú pieseň a preukázali sa vedomosťami, ktoré nadobudli od začiatku školského roka, a to v oblasti čítania, písania a počítania.

 • Mladší žiaci našej školy sa aj tento školský rok pod vedením svojich pani učiteliek zapojili do literárnej súťaže s názvom Vráťme knihy do škôl, ktorú organizuje Občianske združenie Učenie s úsmevom . Táto súťaž je zameraná na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

  Úlohou žiakov bolo prečítať ľubovoľnú knihu - úryvok podľa vlastného výberu a následne v krátkosti popísať, prečo si danú knihu vybrali , čo im prečítanie knihy dalo, ako im kniha zmenila život, čo sa im páčilo, nepáčilo a pod. Svoju reflexiu mohli žiaci doplniť ilustráciou.

 • Spoločnosť ŠEVT aj tento školský rok vyhlásilo výtvarnú súťaž - Grafický návrh obálky žiackej knižky, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Títo pod vedením pani učiteliek pracovali na originálnych návrhoch obálok žiackych knižiek. Tento školský rok si žiaci mohli vybrať z nasledovných tém : krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti, alebo si mohli zvoliť ľubovoľnú tému.

  Víťazné práce môžu byť použité na tlač obalov žiackych knižiek alebo zošitov a ocenené zaujímavými cenami.

 • Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo v popoludňajších hodinách dňa 22. 3. 2017. Do školského kola súťaže postúpilo 32 žiakov, ktorí sa snažili zaujať svojím umeleckým prejavom sedemčlennú porotu, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy. Súťažilo sa v 3 kategóriách, a to v prednese prózy a v prednese poézie.

  Porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

  1. Kategória- poézia žiaci 1.- 4. ročníka

  1. miesto: Viktória Babinská - 2. ročník

 • Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude z organizačných dôvodov Testovania-9 2018 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 5. - 8. ročníka.

 • Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
  na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

  Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
  teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.

  Jar už klope na dvere a pomaly prebúdza všetko k životu.

  S príchodom jari prichádza aj naša jarná súťaž, ktorá ponúka žiakom možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom Jarná závesná dekorácia. Ide o tvorbu výrobku , ktorý súvisí s jarou a je charakteristický pre život stromu, napr. kvety stromu, listy, vtáčiky, veveričky a pod. Každý výrobok musí byť ale vyrobený z odpadového materiálu - plastu a mal by sa dať zavesiť na strom.

 • Školské kolo literárnej súťaže Rozprávkové vretienko sa na našej škole uskutočnilo 13. 2. 2018. Keďže ide o prednes rozprávky, žiaci dostali jedinečnú príležitosť bližšie spoznať možno nepoznanú rozprávku, precítiť ju, stať sa jej súčasťou.

  Súťaž prebiehala v 2 kategóriách, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. stupňa. To, že žiaci majú radi rozprávky nás presvedčil veľký počet zapojených žiakov – 28.

  O víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne: 1. Kategória- žiaci 1.stupňa

 • V dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 sú jarné prázdniny. Materská škola a školský klub detí počas jarných prázdnin tiež nebude v prevádzke.

  Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 26.2.2018.

 • Dňa 13.2.2018 sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Žiaci, oblečení do ľudových masiek a krojov, si za spevu a hry heligónky pripomenuli fašiangové tradície nášho regiónu.

 • Dňa 13.2.2018 (utorok) sa v našej škole uskutoční fašiangové dopoludnie, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Prosíme žiakov, ktorí majú k dispozícii kroj alebo ľudové masky, aby sa formou oblečenia sa do kroja či masky zapojili do fašiangového dopoludnia a tradičného fašiangového sprievodu. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

 • Posledný školský deň pred vianočnými prázdninami prebiehal na našej škole netradične a už od rána dýchal príchodom najkrajších sviatkov v roku – Vianocami. Žiaci mali počas celého dňa pripravený bohatý program. Uskutočnila sa burza nepotrebných vecí, na ktorej si žiaci okrem zdokonaľovania sa v oblasti finančnej gramotnosti mohli vymieňať alebo za symbolickú cenu predávať prinesené veci. Prebiehala tiež literárna súťaž Šaliansky Maťko, nasledovalo naspievanie vianočnej piesne s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám do projektu Euromosaica. Žiaci 2. roč. pod vedením pani učiteliek Mgr. I. Kurčinovej a ršk. PaedDr. Anny Kurčinovej potešili svojimi koledami zamestnancov MŠ, OÚ a potravín.

 • Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko sa na našej škole uskutočnilo 22. 12. 2017. Súťažili žiaci 1. – 7. ročníka, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Už samotný názov hovorí, že sa súťažilo v prednese povestí.

  Do súťaže sa zapojilo 12 recitátorov a o víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne: 1. Kategória- žiaci 1.- 3. ročníka

  1. miesto: Sandra Slameníková - 3. roč.

  2. miesto: Karolína Kunochová -1. roč.

 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 8.12.2017. Zapojilo sa do nej 20 žiakov, ktorí vytvorili skutočne nádherné pohľadnice. Každá z nich bola niečím zaujímavá, jedinečná. Žiadnej nechýbala nápaditosť. Niektoré z nich vynikali tvarom, iné technikou alebo kombináciou farieb.

  Každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže bol odmenený vianočnou ozdobou. Tieto do súťaže venovali rodičia zo ZRŠ. Ďakujeme! Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na vaše ďalšie nápady v novom roku.

  Prajeme vám šťastné a požehnané Vianoce!

 • Dňa 27.11. 2017 sa našej škole uskutočnili vianočné dielne, ktoré boli zamerané na výrobu vianočnej pohľadnice. Naši žiaci znova ukázali, že sú veľmi tvoriví a plní skvelých nápadov. Spoločne sme si takto mohli spríjemniť tento krásny predvianočný čas. V rámci vianočného workshopu sme si aj splnili ďalšie dve úlohy z nášho medzinárodného projektu Euromosaica. Jednou z nich bolo práve zorganizovať workshop a druhá úloha odoslať vianočné pohľadnice našim partnerským školám zapojených v projekte. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na pohľadnice od našich partnerov.

 • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže z informatiky iBobor. Táto súťaž prebieha online podľa presne stanoveného harmonogramu. Tento rok sa do súťaže zapojilo 70 žiakov vo všetkých kategóriách: Drobci -3. ročník, Bobrík -4. a 5. ročník, Benjamín – 6. a 7. ročník a Kadet- 8. a 9. ročník. 24 žiaci boli úspešní riešitelia, ktorí zároveň získali diplom.

  Zoznam úspešných riešiteľov: Sandra Slameníková 3.

  Dominika Kurčinová 4.

  Lukáš Lastovka 4.

  Jana Šrobová 5.

  Michaela Klimčíková 5.

 • Mladší žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže s názvom Voda pre život - život pre vodu, ktorú organizuje nezisková organizácia Kvapka. Cieľom tejto súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej tvorby k prírode a k životnému prostrediu.

  Naši žiaci tvorili prevažne poéziu, v ktorej vyjadrovali svoje pocity a kladný vzťah k prírode. Príspevky dopĺňali ilustráciami.

  Vyhlásenie výsledkov bude do 31. 12. 2017. Súťažiacim držíme prsty!

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Štvrtok 19. 4. 2018

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 20.4.2018)
Ivana Múdra (IV.)

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria