Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Hurááá! Tak predsa! Podarilo sa nám vyhrať!

  Aj keď sa každoročne žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje spoločnosť ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility a doteraz neboli úspešní, nevzdávali sa. A oplatilo sa, lebo tento rok sa to nakoniec podarilo.

  Spomedzi viac než 600 kresieb, malieb, či iných techník bolo vybraných šesť prác - autobusov, z každej dopravnej spoločnosti jeden, a práve autobus našich žiakov patrí medzi nich a dokonca spomedzi šiestich výherných prác, ten náš bol víťazný.

 • Tretí novembrový týždeň je každoročne venovaný problematike drog v celej Európe. V týždni od 20. 11. do 24. 11. 2023 sme sa preto spoločne zapojili do výzvy, do Európskeho týždňa boja proti drogám, a to s vedomím, že rôznymi aktivitami môžu byť žiaci o tejto problematike nielen informovaný, ale tiež môžu prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia, v ktorom môžu byť šťastní, v ktorom môžu žiť v zdraví, rásť, či vzdelávať sa.

  Žiaci počas celého týždňa bojovali proti drogám tými najpestrejšími aktivitami. S pedagógmi viedli na danú tému rozhovory, tvorili plagáty, projekty, športovali, tvorili texty, spievali, čítali a dramatizovali. Starší žiaci- siedmaci, ôsmaci a deviataci navyše absolvovali veľmi podnetnú prednášku s riaditeľom zariadenia PhDr. Marcelom Zemančíkom a siedmimi klientami Akreditovaného resocializačného centra Z – Návrat so sídlom v Bobrove.

 • Scénické čítanie je inovatívna forma prezentácie literárnych textov, kde emócie, intonácia či rytmus slov zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní celkovej atmosféry v publiku a zároveň ponúkajú divákom nezabudnuteľné zážitky.

  Scénické čítanie je teda čítanie, v ktorom slová ožívajú, stávajú sa živými postavami a príbehy sa prebúdzajú k životu.

  Občianske združenie Divadlo nepozná nudu organizovalo tento rok už 4. ročník Scénického čítania, ktoré sa uskutočnilo 27. 11. 2023 v Dome Kultúry v Námestove. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 • Strom života je environmentálna organizácia, ktorá má za sebou 40- ročnú históriu na celom území Slovenska. Pomáha žiakom cez vyhlásené fotovýzvy prebúdzať chuť učiť sa, cez rôzne zážitkové aktivity umožňuje rozvíjať ich osobnosť, umožňuje im nadobúdať vedomosti o prírode, prírodnom prostredí, čím ich vedie ku konaniu v prospech ochrany prírody a zveľaďovaniu života na Zemi.

  Jej snahou je tiež rozvíjať a ovplyvňovať hodnotový systém, posilňovať zodpovednosť voči sebe i druhým, podporovať zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispievať k rozvoju tvorivosti, fantázie, čitateľskej gramotnosti, komunikačných, bádateľských či prezentačných zručností a kritického myslenia. Žiaci 4. ročníka sa zapojili do októbrovej fotovýzvy tým, že na školskom dvore – v altánku vyrábali ručne robený papier, pričom využili rámiky zo Stromu života. Žiaci boli v tejto výzve úspešní, získali ocenenie v podobe knihy a diplomu.

 • Dňa 15.11. 2023 bol pre žiakov štvrtého, piateho a ôsmeho ročníka výnimočný. V rámci exkurzie, ktorá mala literárno – umelecký a vzdelávací charakter, navštívili mesto Zvolen.

  Počas cestovania obdivovali krásy okolitej prírody, utvrdzovali a upevňovali si vlastivedné učivo, ako aj učivo z geografie a dejepisu. Poznávali nepoznané mestá, dediny, rieky, kopce, pohoria, hrady, zrúcaniny a kaštiele.

  A nielen to, práve cestovanie ponúklo žiakom priestor a väčšie možnosti na socializáciu, rozhovor a vznik nových priateľstiev. Prvou časťou exkurzie bola návšteva divadelného predstavenia s názvom Zázračná cesta králika Eduarda v divadle Jozefa Gregora Hronského. Bol to príbeh o porcelánovej hračke, zajacovi Eduardovi, ktorý vo svojom životnom putovaní podnecoval divákov k zamysleniu sa nad hodnotami priateľstva, lásky a medziľudských vzťahov.

 • Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.

  Po slávnostnom privítaní našich najmladších žiakov – prváčikov v školskej knižnici, dňa 8.11. 2023, nasledoval príhovor pani riaditeľky školy, ktorý bol zameraný na dôležitosť čítania kníh v každom veku. Prváčikovia sa dozvedeli, že čítanie kníh predovšetkým zbystruje myseľ, čítaním sa zlepšuje zdravie a sústredenie človeka, odháňa sa stres, čítanie z nás robí lepších ľudí.

  Vďaka knihám sme kreatívnejší, máme bohatšiu slovnú zásobu, čítaním si rozvíjame aj ostatné komunikačné zručnosti, a to rozprávanie, písanie a v neposlednom rade počúvanie. A práve počúvanie je pre prváčikov veľmi dôležité. Keďže sa len postupne učia čítať, rozprávky a príbehy si môžu zatiaľ vypočuť od svojich rodičov, či pani učiteliek. A aby sa z nich čo najrýchlejšie stali aktívni čitatelia, ktorí budú pravidelne navštevovať našu školskú knižnicu, boli pasovaní za čitateľov a prevzali si tak čitateľské preukazy, ktoré im budú slúžiť na požičiavanie kníh zo školskej knižnice.

 • Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Ministerstva školstva s názvom Aktívna škola, ktorej cieľom bude priniesť do školy nielen viac pohybu, ale tiež motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu. Projekt tak reaguje predovšetkým na nedostatok pohybu detí a s ním spojený nárast negatívnych javov.

  Keďže žiaci trávia v škole značnú časť dňa, práve škola môže zohrávať v tomto smere významnú úlohu v tom, že dokáže žiakov správnym smerom inšpirovať a aktivizovať k pohybu, k športu, a to aj vo voľnom čase-po vyučovaní. Projekt Aktívna škola tak predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám, ktoré sa realizujú pred, počas alebo po skončení vyučovania.

 • Slovo advent pochádza z latinského slova „adventus“, čo znamená zjavenie alebo príchod. Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne pred Vianocami a veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod Ježiša Krista. Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom.

  S adventom súvisí aj adventný kalendár. Tento je zvláštnym druhom kalendára, na ktorom je zobrazených 24 dní pred Vianocami a slúži na odpočítavanie dní adventu ku Štedrému dňu.

 • V dňoch 17. 10. 2023 a 23. 10. 2023 sa uskutočnilo školské kolo predmetovej postupovej súťaže s názvom Olympiáda zo slovenského jazyka. Táto pozostávala z 2. častí. Dňa 17.10. 2023 sa uskutočnila jej 1. časť- online test. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 9. ročníka a päť žiakov 8. ročníka. V tejto časti bola najúspešnejšia žiačka 8. ročníka Veronika Jurkyová, ktorá test napísala najlepšie. Druhá - ústna časť sa uskutočnila 23.10. 2023 a prvé kolo pozostávalo z transformácie textu, v ktorom mali žiaci na danú tému pripraviť rozhlasový prejav. V druhom kole tvorili a následne prezentovali na danú tému rečnícky prejav. Väčšina rečníckych prejavov, s ktorými súťažiaci vystúpili boli veľmi dôsledne pripravené a skutočne hodnotné. Jednoznačnou víťazkou sa stala S. Kurtulíková, žiačka 8. ročníka, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole OSJL, ktoré sa uskutoční 15. 11. 2023. Simonke budeme držať prsty!

 • Dňa 14.11.2023 bude prebiehať v MŠ aj ZŠ riadne vyučovanie. Z dôvodu výpadku elektrickej energie sa v ŠJ bude podávať suchá strava.

 • Sadíme budúcnosť je názov projektu Nadácie Ekopolis, ktorého iniciatívou je podporiť okrem rôznych inštitúcií aj školy s cieľom zvýšiť povedomie žiakov o význame stromov, a to práve cez vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity. Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov do sídelného prostredia, ako aj zapájať ľudí nielen do plánovania, ale aj výsadby a následnej starostlivosti o stromy. Práve strom je v programe Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.

 • V týchto dňoch sa družstvá žiakov a žiačok 7. - 9. ročníka zúčastnili kvalifikácie do okresného kola súťaže Super florbal pohár žiakov ZŠ v priestoroch ZŠ Hruštín a ZŠ s MŠ Mútne. Tešíme sa, že postupným tréningom sa naši žiaci v tomto športe zlepšujú a dievčatá sa v kvalifikácii vo svojej skupine umiestnili na 3. mieste.

 • Neži preto, aby si jedol, ale jedz preto, aby si žil.

  Sokrates

  Aby človek disponoval pevným zdravím, je pre neho dôležitý správny životný štýl, kde neodmysliteľne patrí nielen pohybová aktivita, ale aj správne stravovacie návyky.

  V týždni od 16.10. do 20.10. 2023 sme so žiakmi našej školy hovorili o jedle viac ako inokedy. Impulzom bolo zapojenie žiakov do celoslovenskej súťaže, do 11. ročníka týždňa Hovorme o jedle, a to pri príležitosti Svetového dňa potravín.

  Jej organizátorom bola Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, a to všetko pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 • O tom, kto sme a akí sme nerozhoduje vek, vzhľad, vzdelanie, bohatstvo, talent, ale spôsob, ako sa chováme k ostatným.

  Jeseň! Nádherné ročné obdobie! Ročné obdobie neskutočných umeleckých diel prírody. Takýmto prekrásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni svojho života. A práve jesenný mesiac október je venovaný našim starkým. S úctou a láskou sa skláňame pred rokmi, ktoré naplnili činmi pre blaho nás všetkých.

  Naši starkí sú pre nás neskutočnou studničkou múdrosti, z ktorej môžeme neustále čerpať, a z ktorej nikdy neubúda. Sú pre nás oázou pokoja, pohody a radosti, do ktorej sa môžeme kedykoľvek vrátiť, a kde na nás vždy čaká otvorená náruč naplnená hrejivou a nekonečnou láskou.

 • Nedeľa 22.10. má prívlastok Misijná a je venovaná misionárom a misijným krajinám. Aj my v škole sme sa pridali cez Misijné zrnko k misionárskej aktivite. Ako sa už pravidelne ráno modlíme ruženec, tak tentokrát sme sa ho pomodlili trošku iným spôsobom. Modlitbu ruženca sme obetovali za misie na celom svete a postupne sme počas modlitby vytvorili farebný ruženec, ktorého farby symbolizujú jednotlivé kontinenty.

  Zelená farba predstavuje lesy a lúky v Afrike.

  Červená farba je oheň viery, ktorý inšpiroval misionárov k ceste do Severnej a Južnej Ameriky.

 • Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2023, ktorý pripadá na október, Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil čitateľský projekt pre žiakov zo Slovenskej a Českej republiky s názvom Záložka do knihy spája školy. Témou pre tento školský rok je Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov. Naša škola sa do projektu zapojila spolu s partnerskou školou z Českej republiky – z Husleniek.

  Cieľom projektu je naďalej pomáhať slovenským a českým pedagógom vytvárať v kolektívoch žiakov- v triedach takú atmosféru, ktorá bude žiakov neustále aktivizovať a motivovať k čítaniu, ktorá nadchne a podnieti celý kolektív žiakov k tomu, aby každý z nich siahol po knihe a následne sa v spoločnej diskusii podelil s ostatnými žiakmi nielen s jej obsahom, ale aj s pocitmi, ktoré zažil pri čítaní, a ktoré obohatili jeho prežívanie a obrazotvornosť, či výtvarne zobrazil to, čo ho najviac zaujalo a zanechalo v ňom spomienky. V neposlednom rade, aby sa výmenou záložiek vytvárala a upevňovala vzájomná spolupráca škôl.

 • V rámci projektu Ekopolis sme pre žiakov našej školy naplánovali prednášku s lesníkom. Jej cieľom bola starostlivosť o listnaté a ihličnaté dreviny, ako aj ošetrovanie drevín v školskej záhrade. V piatkové dopoludnie, dňa 13.10.2023 sme preto privítali lesníka, pána Kondelu, ktorý pripravil pre žiakov veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku. Žiaci spolu s pedagógmi sa tak presunuli do exteriéru našej školy- na školskú záhradu, aby sa dozvedeli o stromoch čo najviac informácií. V úvode prednášky hovoril o našich lesoch, diskutoval so žiakmi o dôležitosti lesa a o správaní sa v lese.

 • Pridali sme sa k modlitbovej iniciatíve pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Žiaci spolu s vyučujúcimi sa pomodlili ruženec svetla o 9:00 v telocvični.

  Tento rok máme v logu pri Márii archanjela Gabriela. Anjela, ktorý stojí po Máriinom boku, aj po boku každého z nás a chce nám pomáhať.

  Pre náš svet je naliehavou potrebou, aby sme si opäť všimli svätých anjelov a požiadali ich o pomoc, aby sme sa naučili zreteľne rozpoznávať a jasne rozlišovať v rozmanitých výzvach našej doby.

 • Oravská knižnica Antona Habovštiaka v školskom roku 2022/23 už po 2. rok organizovala regionálnu súťaž s názvom Knihomoli do Aquaparku. Táto býva zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl. Mohli sa do nej zapojiť kolektívy tried, ako aj jednotlivci. Úlohou žiakov bolo navštevovať Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, požičiavať si knihy, veľa čítať, písať a hovoriť o prečítanom, tiež veľa kresliť.

  Kolektív žiakov z našej školy- minuloroční tretiaci získali v tejto súťaži 1. miesto a 1. cenu, ktorá okrem voľného vstupu do Aquaparku v Dolnom Kubíne zahŕňala diplom a iné vecné ceny.

 • Na jabloni plody zrejú,

  vitamínov hodne majú.

  Áno, sú to jabĺčka,

  jedz ich, vraví mamička.

  V mesiaci október sme pre žiakov pripravili výstavu jabĺk, ktorá je spojená so súťažou s názvom Jablone v obci. Aktivity vychádzajú z Akčného plánu Zelenej školy súbežne s projektom Ekopolis.

  Úlohou žiakov je priniesť jablko zo svojej záhrady spolu s fotografiou stromu a jeho popisom, ktorý bude zahŕňať lokalitu, vek stromu a meno osoby, ktorá ho vysadila, obvod kmeňa, odrodu, mesiac dozrievania plodov a chuť plodu. Žiaci tak získavajú užitočné informácie od svojich rodičov a starých rodičov a zaznamenávajú ich do vopred pripravenej tabuľky. Tieto budú spolu s plodom - jablkom súčasťou výstavy, po ktorej bude na konci mesiaca vyhodnotenie.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Fotogaléria

Pondelok 11. 12. 2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria