Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

PRIHLÁŠKA MŠ 2021/2022

Prihláška je na budúci školský rok 2021/2022.

Prihláška sa vypĺňa len pre novoprijaté deti. Prihlášku vypĺňajte bez chýb podľa rodného listu (skontrolujte si dĺžne a mäkčene). 

V časti Okres sa píše okres narodenia, nie okres bydliska (napr. v prípade narodenia v Trstenej sa vyberie okres Tvrdošín)

Ulice v Babíne nie sú. Do časti ulica píšete Babín číslo domu (napr. Babín 37).

Trvalý alebo prechodný pobyt píšte ten, na ktorý je dieťa riadne prihlásené aj na miestnom obecnom úrade. 

Vytlačenú a podpísanú prihlášku je potrebné potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

Termín podávania žiadostí:                              od 01. mája 2021 do 31. mája 2021

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z. budú prijaté:

 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2021 -   predprimárne vzdelávanie je povinné,
 • dieťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,

Prednostne sa ďalej do MŠ budú prijímať deti:

 • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
 • deti od 3 rokov veku

 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria