Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zsmsbabin@gmail.com alebo 043 5577285 043 55 77 210 mobil: 0911130368 0911102649 fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin alebo Kontakt

 
Pozícia:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy   Mám záujem

Požiadavky:OBEC BABÍN
podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Babín, Babín 37


 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 Občianska a morálna bezúhonnosť
 Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 Znalosť práce s PC
 Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
 Znalosť školskej legislatívy

 Zoznam požadovaných dokladov

 Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 doklad o dĺžke odbornej praxe
 štruktúrovaný profesijný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte
do 11. júna 2018 do 12.00 hod. na adresu: Obec Babín, Babín 50 , 029 52 .
Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať ”
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.
Ďalšie informácie: Obec Babín, Babín 50,  0905 569 465


V Babíne dňa 22. mája 2018 Martin Matys
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria