Navigácia

Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.8.2020 Zápisnica z hlasovania per rollam Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín konaného v dňoch 17.5.2020 až 19.5.2020 Zápisnica  z  1.  zasadnutia  Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 22.1. 2020  Š T A T Ú T Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2019 -2023 Zápisnica zo 16. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2019 Zápisnica  z 15.  zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2019 Zápisnica zo 14 . zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 29.3. 2019 Výročná správa o činnosti Zápisnica  z  13.  zasadnutia  Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 26.2. 2019  Zápisnica z 12. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 19.11.2018 Zápisnica z 11. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.8.2018 Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6.2018 Zápisnica z 10. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 26.3. 2018 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 Zápisnica z 8. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 14.9.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.3. 2017 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 5. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.1. 2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 15.11.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.3. 2016 Výročná správa o činnosti Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 11.1. 2016 Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2015 -2019 Devätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Osemnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Sedemnáte zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2014 Šestnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Pätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štrnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Trináste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dvanáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Jedenáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2013 Desiate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Deviate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ôsme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Siedme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šieste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Piate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štvrté zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babin Tretie zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2012 Druhé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa rady školy List starostovi obce Prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín

Rada školy

Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.8.2020

T

Zápisnica  z 3.  zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.8.2020

 

Prítomní: p. Kurčina, p. Hnojčíková, p. Barťáková, p.Kurčinová, p. Kľuska, p. Trabalíková

Neprítomní: p. Frčová, p. Kubaľáková, p. Kurtulíková, p. Bohucká, p. Slameník

Hostia:  p. Anna Kurčinová – riad. ZŠ s MŠ,

 

Program:

 

Program:

1.       Otvorenie

2.       Prerokovanie výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2019 (zaslané e-mailom 31.3.2020)

3.       Prerokovanie správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ v Babíne za rok 2019

4.       Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Babín
5.       Informácie o personálnom obsadení ZŠ s MŠ a materialno-technickom  zabezpečení, informácie o počte žiakov navštevujúcich ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
6.       Prerokovanie ŠkVP pre ZŠ a výchovného programu ŠKD
7.       Prerokovanie ŠkVP pre MŠ

8.       Prerokovanie  školského poriadku ZŠ a ŠKD,  školského poriadku MŠ

9.       Rôzne
10.     Uznesenie

11.     Záver

 

 

1.           Predseda privítal prítomných, otvoril zasadnutie rady školy

2.      Prerokovanie výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2019 (zaslané e-mailom 31.3.2020)

3.      Prerokovanie správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ v Babíne za rok 2019

4.      Riaditeľka školy predložila na prerokovanie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Babín za školský rok 2019/2020,  informovala členov rady školy o dôležitých bodoch správy.

 

5.       Riaditeľka školy informovala o materiálno-technickom zabezpečení školy na školský rok 2020/2021, informovala tiež radu školy o personálnom obsadení zamestnancov na školský rok 2020/2021 a o počtoch žiakov navštevujúcich ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD.

 

6.      Paní riaditeľka predložila na prerokovanie ŠkVP pre ZŠ, kde nastala zmena pre 9.roč. pridaný vyučovací predmet – Tvorba projektov, prezentačné zručnosti. Členovia rady školy nemali pripomienky k prerokovanému  ŠkVP. Taktiež bol prerokovaný výchovný program ŠKD. 

 

7.       Paní riaditeľka predložili na prerokovanie ŠkVP pre MŠ. Členovia rady školy nemali pripomienky k prerokovanému ŠkVP .

 

8.      Paní riaditeľka predložila na prerokovanie  Školský poriadok pre MŠ a Školský poriadok pre ZŠ,   kde v školskom poriadku pre ZŠ je zmena v bodovacom systéme. Členovia rady školy súhlasili s navrhovanou zmenou v školskom poriadku.

 

 

9.      V bode rôzne rada prerokovala:

- Obedy a pravidlá v ŠJ

- informácie riad.školy ohľadne učebníc zadarmo

- informácie ohľadne organizácie prvého dňa školského roku

 

 

10.   Rada školy prijala nasledovné uznesenie:

 

Rada školy schvaľuje:  

- výročnú správu  RŠ pri ZŠ s MŠ Babín za rok 2019

 

 

Rada školy berie na vedomie:

- správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ v Babíne za rok 2019

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MS za rok 2019/2020

- informácie o personálnom obsadení ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení ZŠ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení MŠ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení ŠJ a ŠKD

- informácie o počtoch žiakov navštevujúcich ZŠ,MŠ, ŠKD a ŠJ

- informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Babín

 

 

Rada školy vyjadruje súhlasné stanovisko k:

- ŠkVP pre ZŠ

- ŠkVP pre MŠ

- Školskému poriadku pre MŠ

- výchovnému programu ŠKD

- zmene Školskému poriadku pre ZŠ  v oblasti bodového systému

 

 

 

11.   Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy.

 

 

 

 

V Babíne dňa 28.8. 2020                                                                     ...............................................

                                                                                                   predseda rady školy  Jozef Kurčina

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria