Navigácia

Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 Zápisnica z 8. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 14.9.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.3. 2017 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 5. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.1. 2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 15.11.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.3. 2016 Výročná správa o činnosti Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 11.1. 2016 Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2015 -2019 Devätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Osemnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Sedemnáte zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2014 Šestnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Pätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štrnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Trináste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dvanáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Jedenáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2013 Desiate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Deviate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ôsme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Siedme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šieste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Piate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štvrté zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babin Tretie zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2012 Druhé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa rady školy List starostovi obce Prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín

Rada školy

Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018

Zápisnica  z  9.  zasadnutia  Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 

 

Prítomní:  p. Kurčina, p. Kurčinová, p. Orčík, p.Slameník, p.Kotúľová, p. Svýbová, p.Nuttová,             p. Matys, p. Kubaľáková

Neprítomní: p. Šalata,  p. Brnkaľák

Hostia:  p. Anna Kurčinová – riad. ZŠ s MŠ

 

Program:

 

1.       Otvorenie
2.       Prerokovanie návrhu plánu práce Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na rok 2018

3.       Informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Babín  o plnení koncepčného zámeru rozvoja školy
4.       Informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Babín  

5.       Rôzne
6.       Uznesenie, záver

 

 

 

 

1. Predseda privítal prítomných členov rady školy, informoval o programe a otvoril zasadnutie rady školy

 

2. Predseda rady školy predložil na schválenie nasledovný návrh plánu práce Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na rok 2018, ktorý členovia rady školy schválili.

 

Plán práce RŠ pri ZŠ s MŠ Babín na rok 2018:

 

Deviate zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Babín                                                  T: Február 2018

 • prerokovanie návrhu plánu práce Rady školy pri  ZŠ s MŠ Babín na rok 2018

 • prerokovanie plnenia  koncepčného zámeru rozvoja školy

   

   

  Desiate zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Babín                                           T: Marec 2018

 • prerokovanie správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ v Babíne za rok 2017

 • prerokovanie návrhu výročnej správy  RŠ pri ZŠ s MŠ Babín za rok 2017

   

  Jedenáste zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Babín                             T: August/September 2018

 • prerokovanie dokumentov a náležitostí predložených riad. ZŠ s MŠ Babín k ukončeniu šk. roka 2017/2018 a k začiatku šk. roka 2018/2019

   

   

   

  Dvanáste  zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Babín                                         T: november 2018

 • prerokovanie návrhu rozpočtu  ZŠ s MŠ Babín na rok 2019

   

  3. Riaditeľka školy informovala o plnení koncepčného zámeru rozvoja školy za obdobie rokov 2016 a 2017.

  4. Riaditeľka školy informovala členov rady školy o budovaní vestibulu školy a taktiež informovala o možnosti pre žiakov ZŠ študovať na odborných školách formou duálneho vzdelávania.

   

  5. Rôzne:

  Starosta obce informoval o stave projektu prístavby MŠ, taktiež informoval o potrebe a možnostiach vybudovania kanalizačnej prípojky  budovy ZŠ.

  Starosta obce navrhol členom rady školy možnosť návštevy partnerskej obce Brenna v oblasti školskej tematiky.

  Na záver starosta obce informoval o 26. ročníku Prechodu babinským chotárom

   

  6. Rada školy prijali nasledovné uznesenie:

   

  Rada školy schvaľuje:  

  - plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na rok 2018

   

  Rada školy berie na vedomie:

  - Informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Babín o plnení koncepčného zámeru rozvoja školy

  - informácie riaditeľky ZŠ s MŠ

  - informácie starostu obce

   

  Rada školy  vyjadruje súhlasné stanovisko a odporúča starostovi obce zrealizovať návštevu  družobnej obce Brenna v oblasti školskej tematiky

   

   

   

                                                

   Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy.

   

   

   

   

  V Babíne dňa 1.2.2018                                                                 

                                                                                                     ......................................  

                                                                                                        predseda rady školy

                                                                                                                Jozef Kurčina

   

             

   

   

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria