Navigácia

Zápisnica z 11. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.8.2018 Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6.2018 Zápisnica z 10. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 26.3. 2018 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 Zápisnica z 8. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 14.9.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.3. 2017 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 5. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.1. 2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 15.11.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.3. 2016 Výročná správa o činnosti Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 11.1. 2016 Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2015 -2019 Devätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Osemnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Sedemnáte zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2014 Šestnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Pätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štrnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Trináste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dvanáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Jedenáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2013 Desiate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Deviate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ôsme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Siedme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šieste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Piate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štvrté zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babin Tretie zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2012 Druhé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa rady školy List starostovi obce Prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín

Rada školy

Zápisnica z 11. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.8.2018

Zápisnica  z 11.  zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.8.2018

 

Prítomní: p. Kubaľáková, p. Kurčina, p.Kotúľová, p, Svýbová, p. Šalata, p. Matys, p. Nuttová,

Neprítomný: p.Orčík, p. Brnkaľák, p. Slameník, p. Kurčinová

Hostia:  p. Anna Kurčinová – riad. ZŠ s MŠ,

 

Program:

 

1.       Otvorenie

2.       Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Babín
3.       Informácie o personálnom obsadení ZŠ s MŠ a materialno-technickom  zabezpečení, informácie o počte žiakov navštevujúcich ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
4.       Prerokovanie ŠkVP pre ZŠ a výchovného programu ŠKD
5.       Prerokovanie ŠkVP pre MŠ

6.       Prerokovanie  školského poriadku ZŠ a ŠKD,  školského poriadku MŠ

7.       Rôzne
8.       Uznesenie

9.       Záver

 1. Predseda privítal prítomných, otvoril zasadnutie rady školy

   

 2. Riaditeľka školy predložila na prerokovanie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Babín za školský rok 2017/2018,  informovala členov rady školy o dôležitých bodoch správy.

   

   

 3.  Riaditeľka školy informovala o materiálno-technickom zabezpečení školy na školský rok 2018/2019, kde je zostáva problém s priestormi pre vyučovanie predmetu Telesná a športová výchova. Informovala tiež radu školy o personálnom obsadení zamestnancov na školský rok 2017/2018 a o počtoch žiakov navštevujúcich ZŠ, MŠ, Š a ŠKD.

   

   

 4. Paní riaditeľka predložila na prerokovanie ŠkVP pre ZŠ. Členovia rady školy nemali pripomienky k prerokovanému  ŠkVP. Taktiež bol prerokovaný výchovný program ŠKD. Paní riaditeľka informovala o učebných osnovách pre 4. a 8. ročník a vyučovaní nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka.

   

 5.  Paní riaditeľka predložili informácie ŠkVP pre MŠ. Členovia rady školy nemali pripomienky k prerokovanému ŠkVP .

   

 6. Paní riaditeľka predložila na prerokovanie Školský poriadok pre ZŠ a Školský poriadok pre MŠ,   kde v školskom poriadku pre ZŠ pedagogická rada navrhla zmeny v oblasti  obmedzenia používania  niektorých druhov prezuviek a písacích potrieb. Členovia rady školy súhlasili s navrhovanými zmenami v školskom poriadku.

 

 7. V bode rôzne rada prerokovala:

- informácie riad. školy o začiatku používania vstupu do budovy ZŠ cez novovybudovaný  vestibul

- informáciu  starostu obce ohľadne projektu na rozšírenie kapacít MŠ

- informácie starostu obce ohľadne dopravného značenia pred ZŠ a MŠ

 

 

8. Rada školy prijali nasledovné uznesenie:

 

Rada školy berie na vedomie:

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MS za rok 2017/2018

- informácie o personálnom obsadení ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení ZŠ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení MŠ

- informácie o materiálno-technickom zabezpečení ŠJ a ŠKD

- informácie o počtoch žiakov navštevujúcich ZŠ,MŠ, ŠKD a ŠJ

- informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Babín

- informácie  starostu obce

 

Rada školy vyjadruje súhlasné stanovisko k:

- ŠkVP pre ZŠ

- ŠkVP pre MŠ

- Školskému poriadku pre MŠ

- výchovnému programu ŠKD

- zmene Školskému poriadku pre ZŠ  v oblasti  obmedzenia používania  niektorých druhov prezuviek a písacích potrieb

 

 

 

        9. Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy.

 

 

 

 

V Babíne dňa 30.8.2018                                                                     ...............................................

                                                                                                   predseda rady školy  Jozef Kurčina

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria