Navigácia

Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6.2018 Zápisnica z 10. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 26.3. 2018 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 Zápisnica z 8. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 14.9.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.3. 2017 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 5. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.1. 2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 15.11.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.3. 2016 Výročná správa o činnosti Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 11.1. 2016 Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2015 -2019 Devätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Osemnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Sedemnáte zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2014 Šestnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Pätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štrnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Trináste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dvanáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Jedenáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2013 Desiate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Deviate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ôsme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Siedme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šieste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Piate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štvrté zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babin Tretie zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2012 Druhé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa rady školy List starostovi obce Prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín

Rada školy

Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6.2018

Zápisnica  z  mimoriadného  zasadnutia,  Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6. 2018 

Prítomní: p. Kurčina,   p.Slameník, p. Kotúľová, p. Kurčinová, p.Kubaľáková, p. Matys, p.Orčík, p. Brnkaľák, p. Šalata, p. Nuttová,  p. Svýbová,

Program:

 

1.       Otvorenie
2.       Prerokovanie organizačného zabezpečenia výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Babin
3.       Uznesenie

4.       Záver

 

1. Predseda privítal prítomných členov rady školy a otvoril zasadnutie rady školy

 

2. Predseda rady školy informoval členov rady školy s organizáciou výberového konania na  riaditeľa ZŠ s MŠ Babin, členovia rady školy prediskutovali otvorené otázky k organizácii výberového konania a určili termín a čas výberového konania.

Na záver starosta obce informoval členov rady školy ohľadne prístavby MŠ.

 

3. Rada školy prijala nasledovné uznesenie:

 

Rada školy určuje:  

- termín výberového konania na 20.6.2018 o 15,00 hod.

- výberové konanie ako neverejné, z dôvodu ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.

 

Rada školy berie na vedomie:

- informácie starostu obce

 

Hlasovanie: za uznesenie   -   11 členov rady školy

                                              

4. Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy

 

 

V Babíne dňa 7.6.2018                                                                

                                                                                                   ......................................  

predseda rady školy

                                                                                                         Jozef Kurčina

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria