Navigácia

Zápisnica z 12. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 19.11.2018 Zápisnica z 11. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.8.2018 Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 7.6.2018 Zápisnica z 10. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 26.3. 2018 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 9. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 1.2. 2018 Zápisnica z 8. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 28.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 14.9.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 30.3. 2017 Výročná správa o činnosti RŠ Zápisnica z 5. zasadnutia, Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.1. 2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 15.11.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 5.9.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 31.3. 2016 Výročná správa o činnosti Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 11.1. 2016 Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín na funkčné obdobie 2015 -2019 Devätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Osemnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Sedemnáte zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2014 Šestnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Pätnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štrnáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Trináste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dvanáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Jedenáste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2013 Desiate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Deviate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ôsme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Siedme zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Šieste zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Piate zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štvrté zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babin Tretie zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa o činnosti rady školy - rok 2012 Druhé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Výročná správa rady školy List starostovi obce Prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín

Rada školy

Zápisnica z 12. zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 19.11.2018

Zápisnica  z 12.   zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Babín zo dňa 19.11.2018

 

Prítomní: p. Kurčina, p. Kurčinová, p. Orčík, p.Slameník, p. Barťáková,p. Fuckulák, p. Šalata, p.Nuttová, p. Matys, p. Kubaľáková, p. Brnkaľák

 

Hostia:  p. Anna Kurčinová – riad. ZŠ s MŠ

 

Program:

1.       Otvorenie
2.       Informácie predsedu rady školy

3.       Prerokovanie návrhu rozpočtu  ZŠ s MŠ v Babíne na  rok 2019

4.       Rôzne
5.       Uznesenie

6.       Záver

 

 

 

 

1. Predseda privítal prítomných členov rady školy a otvoril zasadnutie rady školy.

 

2. Predseda rady školy informoval o zmenách členov rady školy od 1.9.2018. Zmena zástupcu rodičov detí navštevujúcich ZŠ p. A. Svýbovú nahradil náhradník p. M Fuckulák, zmena zástupcu detí navštevujúcich MŠ kde p. M. Kotúľovú nahradila rodičmi zvolená p. D. Barťáková

 

3. Riaditeľka školy predložila na prerokovanie návrh rozpočtu pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ na rok 2019. Členovia rady školy po rozsiahlej diskusii, hlavne ohľadne finančných prostriedkov na chod MŠ po rozšírení kapacity MŠ a rozpočtu ŠJ v prípade schválenia zákona o obedoch zadarmo pre deti MŠ a ZŠ, vyjadrili súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu.

 

 

4. V bode rôzne:

Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila na rokovaní rady školy informácie ohľadne sponzorského daru na opravu podlahy v učebni MŠ

Starosta obce predložil na rokovaní informácie ohľadne komplexnej rekonštrukcie MŠ, kde informoval, že práce by mali byť dokončené do 3.12.2018, ale staviteľ neodporúča umiestniť deti do týchto priestorov skorej ako 10.12.2018, z dôvodu predpokladanej zvýšenej vlhkosti v priestoroch budovy MŠ. V MŠ sa bude kontrolovať vlhkosť a keď dosiahne potrebné parametre, vtedy sa deti presunú do budovy MŠ a do tej doby  budú deti stále využívať náhradné priestory v budove ZŠ. Rada školy odporučila starostovi obce, aby zvolal rodičov detí a informoval ich o týchto skutočnostiach.

Ďalej starosta obce informoval ohľadne rekonštrukcie multifunkčného ihriska a ohľadne možnosti projektu na vybudovanie teločvične

 

 

 

5.Rada školy prijala nasledovné uznesenie:

 

 

Rada školy vyslovuje súhlasné stanovisko:   

 

                                               - k návrhom rozpočtu pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ

 

 

Rada školy berie na vedomie:   

 

   Informácie predsedu rady školy:

                         - ohľadne  zmien v zložení Rady Školy pri ZŠ s MŠ Babín od 1.9.2018  

                       

   informácie starostu obce:

                       - ohľadne projektu na rozšírenie kapacity MŠ

                        - ohľadne rekonštrukcie multifunkčného ihriska

                        - ohľadne možnosti projektu na vybudovanie teločvične

 

 informácie riaditeľky školy:

                       - o sponzorskom dare na opravu podlahy v učebni MŠ

 

Rada školy odporúča:   

                       

                        - starostovi obce zvolať a informovať rodičov detí MŠ o termínoch dokončenia rekonštrukcie MŠ a termíne nástupu deti do priestorov MŠ                         

 

                                              

 

6. Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy.

 

 

 

 

V Babíne dňa 19.11.2018                                                                    ...............................................

                                                                                                                predseda rady školy

                                                                                                                                 Jozef Kurčina

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria