Navigácia

ASISTENT UČITEĽA

V základnej škole úspešnejší

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk

V priebehu rokov  2017 - 2020 bude na našej škole prebiehať projekt s názvom ASISTENT UČITEĽA, ktorý bude spolufunancovaný z  prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej triede. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov aj pomocou činnosti vykonávaných asistentom učiteľa. Asistent učiteľa bude so žiakmi pracovať individuálne priamo na vyučovacej hodine v triede spoločne s ostatnými žiakmi, rešpektovať odporúčania CPPPaP alebo CŠPP, podporovať ich oslabené výkony a tým
skvalitňovať ich možnosť výchovy a vzdelávania. Asistent učiteľa sa tak bude podieľať na vytváraní rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením, prekonávať bariéry, ktoré plynú so zdravotného znevýhodnenia žiakov. Miesto realizácie bude Základná škola s materskou školou Babín. Merateľným ukazovateľom budú výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej triede.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria