Navigácia

Mgr. Hrbková Žaneta Burza stredných škôl Prijímacie konanie na stredné školy Prevencia negatívnych javov Žiaci so špeciálnymi potrebami Špecifické poruchy učenia

Výchovný poradca

Mgr. Hrbková Žaneta


Poradensko-konzultačný deň - pondelok - po vyučovaní  príp. podľa potreby aj v inak dohodnutom termíne. Informácie o práci VP sú na nástennej tabuli v 9. ročníku a pri vchode do budovy školy, kde  nájdete aj rôzne informačné letáky ( tieto si môžete samozrejme podľa potreby aj vziať so sebou).Kabinet výchovného poradcu  sa nachádza na hornej chodbe školy vedľa počítačovej učebne

1.

VP spolupracuje s triednymi učiteľmi pri monitorovaní akýchkoľvek problémov učenia, sa, správania sa a integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami a pomáha pri ich evidencii,konzultuje ich so samotnými žiakmi a ich rodičmi, sprostredkuje konzultáciu s poradenskými zariadeniami rôzhneho typu.

V prípade potreby špeciálno- pedagogického alebo psychologického vyšetrenia po odporúčaní treidneho učiteľa príp. učiteľov jednotlivých predmetov, v spolupráci s nimi a rodičmi žiakov, zhromažďuje  dokumenty, prihlášky a iné potrebné materiály.

Vždy je prospešné ak sa poruchy objavia vo včasnom štádiu ( najlepšie v prvom roku školskej dochádzky resp aj v materskej škole), kedy je ešte možné správnym a pravidelným odborným vedením   ich eliminovať prípadne úspešne odstrániť. K tomu je samozrejme potrebná veľká trpezlivosť zo strany učiteľov aj rodičov, ale najmä obojstranná  a pravidelná spolupráca rodičov s pedagógmi.

2.

Jednou z hlavných úloh výchovného poradenstva je profesijná orientácia žiakov na stredné školy. Začína sa stretnutím výchovného poradcu s rodičmi a žiakmi 8. ročníka, v prípade záujmu sa už žiaci 8. ročníka môžu prihlásiť na testy profesijnej orientácie, ktoré ako z názvu vyplýva, môžu dieťaťu pomôcť a nasmerovať ho na konkrétny odbor SŠ .

Do konca júna sa odošlú elektronické prihlášky žiakov 8. ročníka do školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš. Prihláška obsahuje vzdelávaie výsledky ( koncoročné známky od 6. - 8. ročník + predbežný záujem žiaka o SŠ)

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka každý mesiac v škole interne monitorujeme záujem žiakov o konkrétny odbor strednej školy.

V priebehu mesiacov október príp. november sa zúčastňujeme so žiakmi Burzy stredných škôl , prípadne ich navštívia počas dní otvorených dverí s rodičmi za účelom profesijnej orientácie, kde je umožnený priamy kontakt so študentmi a pedagógmi.

Aby sme umožnili žiakom správny výber, vždy privítame v našej škole zástupcov stredných škôl okresu Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a to škôl s rôznym zameraním. Práca výchovného poradcu pri výbere strednej školy žiakov vrcholí v marci a začiatkom apríla , keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom školy sú odoslané na príslušné stredné školy.
Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka a hodnotenie správanie žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka.
Viac v sekcii Prijímacie konanie .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria