Navigácia

PaedDr. Anna Greššová Burza stredných škôl Prijímacie konanie na stredné školy 2020/2021 Prevencia negatívnych javov Žiaci so špeciálnymi potrebami Špecifické poruchy učenia

Výchovný poradca

PaedDr. Anna Greššová

ZMENA  Z  25.02.2021

V USMERNENIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2021

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, slovné hodnotenie akceptujú, nastavujú a zverejňujú systém jeho prevodu na známky alebo body v rámci prijímacieho konania tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne nediskriminovali. Od základných škôl nebudú požadovať prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom.

V prípade slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“ stredná škola postupuje podľa bodu 6 tohto usmernenia. Pre tieto prípady zverejnilo ministerstvo školstva na edičnom portáli pod č. 062 alternatívne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole, kde sú uvedené známky aj za polročné hodnotenie.

Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

1. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach:

a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností,zručností a nadania.

b) Forma podania prihlášky je možná:

- elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo

- listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR

(https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119) alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462), s podpisom zákonného zástupcu.

c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:

- študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),

- študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),

- žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

e) K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

f) Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

2. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený

a) k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

b) k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

3. Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka

a) doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,

b) vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,

c) priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia,

d) opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil.

4. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021

a) podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),

b) odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať

- elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory alebo

- poštou, ak stredná škola nezadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme. Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovistrednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.

5. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

- elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo

- v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

6. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,

a) zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,

b) zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou, alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia "absolvoval" (napríklad  priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila. 

ZMENA  Z  23.02.2021

Dobrý deň,

posielam Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021.

 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie

 

                        

ZMENA  Z  26.01.2020

Dobrý deň,

posielam rozhodnutie ministra o termínoch a podmienkach prijatia na strednú školu.

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

 

Zmena z 05.01.2021

 

TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

„Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší.

Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna

s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ 

PRIJÍMACIE KONANIE

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať

v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021).

V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia

v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021).

V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

 

 

Dobrý deň,

 

Aj tento rok sme v redakcii magazínu chovatelahopodar.sk  pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2021/2022. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

 

https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

S pozdravom,

 

Jakub Durdík

Redakcia chovatelahospodar.sk

Jakub.durdik@chovatelahospodar.sk

 

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

 Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

 • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
 • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
 • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

   

Poradensko-konzultačný deň - pondelok - po vyučovaní  príp. podľa potreby aj v inak dohodnutom termíne. Informácie o práci VP sú na nástennej tabuli na hornej chodbe a v 9. ročníku, kde  nájdete aj rôzne informačné letáky ( tieto si môžete samozrejme podľa potreby aj vziať so sebou).Kabinet výchovného poradcu  sa nachádza vo vestibule oproti vstupu do školy.

1.

VP spolupracuje s triednymi učiteľmi pri monitorovaní akýchkoľvek problémov učenia, sa, správania sa a integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami a pomáha pri ich evidencii,konzultuje ich so samotnými žiakmi a ich rodičmi, sprostredkuje konzultáciu s poradenskými zariadeniami rôzhneho typu.

V prípade potreby špeciálno- pedagogického alebo psychologického vyšetrenia po odporúčaní treidneho učiteľa príp. učiteľov jednotlivých predmetov, v spolupráci s nimi a rodičmi žiakov, zhromažďuje  dokumenty, prihlášky a iné potrebné materiály.

Vždy je prospešné ak sa poruchy objavia vo včasnom štádiu ( najlepšie v prvom roku školskej dochádzky resp aj v materskej škole), kedy je ešte možné správnym a pravidelným odborným vedením   ich eliminovať prípadne úspešne odstrániť. K tomu je samozrejme potrebná veľká trpezlivosť zo strany učiteľov aj rodičov, ale najmä obojstranná  a pravidelná spolupráca rodičov s pedagógmi.

2.

Jednou z hlavných úloh výchovného poradenstva je profesijná orientácia žiakov na stredné školy. Začína sa stretnutím výchovného poradcu s rodičmi a žiakmi 8. ročníka, v prípade záujmu sa už žiaci 8. ročníka môžu prihlásiť na testy profesijnej orientácie, ktoré ako z názvu vyplýva, môžu dieťaťu pomôcť a nasmerovať ho na konkrétny odbor SŠ .

Do konca júna sa odošlú elektronické prihlášky žiakov 8. ročníka do školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš. Prihláška obsahuje vzdelávaie výsledky ( koncoročné známky od 6. - 8. ročník + predbežný záujem žiaka o SŠ)

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka každý mesiac v škole interne monitorujeme záujem žiakov o konkrétny odbor strednej školy.

V priebehu mesiacov október príp. november sa zúčastňujeme so žiakmi Burzy stredných škôl , prípadne ich navštívia počas dní otvorených dverí s rodičmi za účelom profesijnej orientácie, kde je umožnený priamy kontakt so študentmi a pedagógmi.

Aby sme umožnili žiakom správny výber, vždy privítame v našej škole zástupcov stredných škôl okresu Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a to škôl s rôznym zameraním. Práca výchovného poradcu pri výbere strednej školy žiakov vrcholí v marci a začiatkom apríla , keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom školy sú odoslané na príslušné stredné školy.
Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka a hodnotenie správanie žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka.
Viac v sekcii Prijímacie konanie .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria