Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

          "Urob to čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si". (Theodore Roosevelt) 

                                                                                                    "Aj malé pokroky každý deň, budujú veľký výsledok".   

Mgr. Mária Brňáková - školská špeciálna pedagogička 

Konzultačné hodiny:

 • štvrtok od 7:00 – 8:15 hod.
 • piatok od 12:00 – 13:15 hod.
 • v prípade potreby kedykoľvek po telefonickom dohovore na t.č. 0918 071 158.

Miestnosť: vo vestibule školy na prízemí.

Na našej škole pracujem ako školský špeciálny pedagóg, ktorého prvoradou úlohou je starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak: 

 • so zdravotným znevýhodnením - so zdravotným postihnutím (s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s viacnásobným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s pervazívnymi vývinovými poruchami - autizmus),

                                                              - chorý alebo zdravotne oslabený, 

                                                                - s vývinovými poruchami učenia, 

                                                                - s poruchami správania, 

 •  zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s inetelektovým nadaním. 

Ako školský špeciálny pedagóg vykonávam odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom so ŠVVP, ďalej poskytujem špeciálnopedagogické poradentvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravujem podklady pre odborných zamestnancom poradesnkých zariadení, ktoré nám zaisťujú špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie žiakov na základe žiadosti školy a rodičov - vždy len so súhlasom rodiča! 

Práca školského špeciálneho pedagóga zahŕňa: 

 • pozorovanie žiakov so ŠVVP počas priamej vyučovacej činnosti, 
 • konzultácia a úzka spolupráca s rodičmi žiakov so ŠVVP, 
 • konzultácie s poradenskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, s riaditeľom školy, výchovným poradcom, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi a asistentmi učiteľa, 
 • kompletizácia potrebnej dokumentácie žiakov začlenených formou školskej integrácie, 
 • vypracovávanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) pre začlenených žiakov v spoluprácí s vyučujúcimi, 
 • poskytovanie špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb žiakom so ŠVVP, 
 • zabezpečenie potrebnej dokumentácie k odoslaniu na CPPPaP, CŠPP a SCŠPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu s psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a pedopsychiatrom, s inými odbornými lekármi a potrebnými inštitúciami, 
 • predkladanie návrhov a podnetov na sklalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakmi so ŠVVP, tvorba metodických materiílov pre pedagogických zamestnancov, 
 • sledovanie platnej legislatívy v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva, pravidelné vzdelávanie sa o inovatívnych prístupoch, metódach a formách práce so žiakmi so ŠVVP. 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria