Navigácia

Kde hľadať pomoc?

Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané, sexuálne zneužívané alebo zanedbávané, obráťte sa na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (na najbližšom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny).

Ak máte podozrenie, že dieťa sa stalo obeťou trestného činu, obráťte sa na Policajný zbor SR alebo na prokuratúru.

Organizácia/inštitúcia

Kontakt

Polícia (bezplatná non stop tiesňová linka)

158

Bezplatná telefonická linka pre nahlasovanie prípadov zanedbávania starostlivosti o deti – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

0800 191 222

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

043/24 45 600 - 604

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, pracovisko Tvrdošín, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

043/24 47 601 , 602, 604

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo

043/55 81 066

0911 127 111

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín

043/53 91 160

0911 539 116

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín

0948 878 875

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči (zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi a tehotné ženy)

0914 320 520

Poradenské centrum Dolný Kubín (odborné poradenstvo pre obete domáceho násilia a osoby, ktoré sa ocitli v zložitej situácii)

0917 328 555

Linka pomoci/Áno pre život, Rajecké Teplice (bezplatná non stop linka pre ľudí v krízovej životnej situácii)

0800 120 024

Linka detskej istoty (bezplatná non stop linka)

116 111

Linka pre nezvestné deti (bezplatná non stop linka)

116 000

Detské advokačné centrum Náruč, Žilina

0903 535 445

Centrum Slniečko, Nitra – poradňa pre obete domáceho násilia (počas pracovných dní od 7:30 – 12:00, od 12:30 – 16:00)

0917 545 808

Národná linka pomoci ženám zažívajúcim týranie a domáce násilie (bezplatná telefonická linka)

0800 212 212

Linka pomoci obetiam – non stop linka, informuje o službách pre obete a prístup k nim

0800 111 321

Centrum právnej pomoci Tvrdošín (právna pomoc obetiam trestných činov; pre osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi)

0650 105 100

IPčko, Internetová poradňa pre mladých ľudí

www.ipcko.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria